Beviljade projekt

Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar

Publicerades den 23 februari 2022

Vi vill öka intresset kring gamla fruktodlingar, vårt kulturarv och den biologiska mångfalden.

Om projektet

Projektet går ut på att ta fram nya användningsområden för Österlens äldre fruktodlingar som inte längre är intressanta ur ett produktionsperspektiv. Syftet är att bidra till ökad biologisk mångfald och kulturmiljövård samt bevara det biologiska kulturarvet.

Status vid uppföljning i januari 2024

Det har tagits fram en kunskapssammanställning om fruktträds betydelse för biologisk mångfald samt generella råd för skötsel av gamla fruktodlingar. En inventering av samtliga fruktodlingar på Österlen har genomförts och med hjälp av Simrishamns kommun har dessa värden registrerats i en digital karta (GIS). Tanken är att dessa kartor senare ska bli tillgängliga via kommunens hemsida.

16 markägare med äldre fruktodlingar har erbjudits individuella rådgivningar och fått inspirationsbrev kring tänkbara användningsområden och framtida skötsel.

Löpande pågår arbetet med att testa olika modeller i tre försöksområden. Bland annat testas beskärning, gräsbränning, fällning, flisning, eldning, slåtter, räfsning och stängsling. Tillsammans med Naturskyddsföreningen har det arrangerats en slåtteraktivitet och en guidning i ett av försöksområdena. En workshop för yrkesverksamma i samverkan med Göteborgs Universitet har genomförts, på grund av det stora intresset är ytterligare en inplanerad.

Kvarstår gör att fortsätta med individuella rådgivningar samt att ta fram en kostnadsschablon för skötsel av äldre fruktodlingar som ska kunna användas av markägare, kommuner och företagare. En slutrapport ska skrivas och man hoppas också på att kunna publicera en artikel om projektet i lämplig tidskrift.

Projektfakta

Journalnummer: 2021-1455
Projektnamn i ansökan: Nytt liv i Österlens gamla äppellundar – för natur och människor
Projektägare: Levande Landskap (HeFa Landskap & Relationer AB)
Samarbetspartners: Länsstyrelsen Skåne, Österlens Naturskyddsförening, Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet, Framtidens Natur & Kulturarv, Riksantikvarieämbetet, Simrishamns kommun, Stiftelsen Skånska Landskap samt markägare.
Projektperiod: 2022-02 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 810 190 kr
Offentligt stöd från LAG: 302 363 kr
Offentlig resurs: 96 686 kr
(Länsstyrelsen Skåne, Simrishamns kommun, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet)

Total finansiering: 1 209 239 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2021-06-23
Summa urvalskriterier: 305 poäng
Motivering: Styrelsen anser att detta projekt, som vill återanvända övergivna äppellundar, kommer att bidra till en ökad biologisk mångfald och till att bevara kulturarvet i området. Projektet har dessutom goda förutsättningar att skapa och sprida viktig kunskap om gamla kulturodlingars värde som ekologiska hotspots och samtidigt kunna bidra med nya rekreations- och produktionsmiljöer för t ex nya verksamheter eller aktiviteter. Projektet kommer därmed att engagera och gynna många aktörer, till exempel markägare, entreprenörer och boende. Men det kommer också att kunna bidra till att stärka Österlen som varumärke och på så sätt gynna hela turismnäringen.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Helena Edman och Fabian Mebus
Webb: Levande Landskap

Dela: