Beviljade projekt

Landbaserad uppfödning av sportfisk (avslutat)

Publicerades den 10 september 2021

I Sverige utövar cirka två miljoner personer sportfiske varje år. Självklart ska det vara möjligt att bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk.

Om projektet

Sportfiske är en aktivitet som årligen utövas av ca två miljoner svenskar. En populär typ av sportfiske är den som kallas för ”put and take- fiske” vilket innebär att fisk släpps ut i sjöar och vattendrag för att sedan kunna fiskas upp av betalande sportfiskare. Det finns dock en hel del utmaningar kring hur detta fiske ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt avseende smittskydd, miljö och djurskydd. Samtidigt ska utsättningsfisken hålla hög kvalité både som sportfisk och som matfisk.

Detta projekt gick ut på att säkerställa möjligheten att kunna bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk. Samt att skapa ett underlag som kan användas för att kunna stärka sportfisket med de nya förutsättningar som kommer att ske när svensk vattenkraft miljöprövas i ett nationellt omfattande uppdrag.

Aktiviteter

I projektet designade, byggde och testade man under 25 månader ett innovativt landbaserat fiskuppfödningssystem för regnbåge som kan uppfylla de krav som ställs på en utsättningsfisk.

I referensgruppen ingick Länsstyrelsen Skåne, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sportfiskarna Skåne och Vattenbrukscentrum Norr.

Resultat

Projektet har skapat ett underlag för möjligheten att ta fram smittfri fisk med bra egenskaper till sportfisket. Ett underlag som är förankrat hos Länsstyrelsen och som även kan komma till nytta i andra län.

Nu kan producenter av sportfisk ta del av den kunskap och de kalkyler som tagits fram och föda upp sportfisk i landbaserade system. Uppfödning av regnbåge som matfisk kan även leda till nya möjligheter för lantbrukare. Samtidigt kan ägare av sportfiskevatten fortsätta bedriva sina verksamheter, även vid en ändrad lagstiftning.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-3043
Projektnamn i ansökan:
Landbaserad uppfödning av sportfisk för att säkerställa kvalité och smittskydd
Projektägare:
Scandinavian Aquasystems AB (Gårdsfisk)
Samarbetspartners:
Länsstyrelsen Skåne, Sportfiskarna Skåne
Projektperiod:
2021-03 – 2023-03
Fond:
Havs och fiskerifonden
Insatsområde:
Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

 BudgetUtfall
Projektstöd från EU-fond348 173348 051
Offentligt stöd från LAG171 489171 429
Privat medfinansiering0183
Total finansiering519 662519 663
Ideellt arbete49 600122 400
 Ideell resurs18 75026 041

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal nya produkter och tjänster 3
Antal samarbeten 3
Antal diversifieringsprojekt 1
Antal nyskapade arbetstillfällen 1

Total finansiering: 519 662 kr

LAG:s bedömning

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2021-02-17
Summa urvalskriterier: 340 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att detta är ett mycket intressant och innovativt projekt som bidrar till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Sportfisket kan med det här projektet förses med fisk som är både hållbart odlad och med en hög djurhälsa. Resultatet av projektet möter en ökad efterfrågan på sportfiske men bidrar också till att bevara och skapa nya arbetstillfällen, utveckling av en lättillgänglig aktivitet för både allmänhet som vana sportfiskare samt en ökad lokal naturturism.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Johan Ljungquist
Webb: www.gardsfisk.se
Facebook: @gardsfisk

Dela: