Beviljade projekt

Utveckling av hästhållning i skånsk naturbetesmark som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter.

Om projektet

I det här projektet ville man med forskning visa på att hästar som växer upp under naturliga förhållanden på stora och kuperade betesmarker blir mer hållbara individer över tid. Syftet var också att ge markägare ett system för att kunna erbjuda optimala uppväxtförhållanden för unga hästar. Men också att möjliggöra ett sätt att få bättre hästvälfärd kombinerat med affärsutveckling på landsbygden och bevarandet av det öppna landskapet.

Aktiviteter

I projektet höll man ett antal unga blivande tävlingshästar på stora och kuperade betesmarker, Brösarps Backar (2020) och Kumlans naturreservat (2021). Hästarna utrustades med sensorer för övervakning av välmående och beteende. Som referens hölls andra hästar med mer traditionell hästhållning. Dels i lösdrift med tillgång till 2 hektar hage och ligghall och dels med tillgång till 0,5 hektar hage dagtid och box nattetid. Alla hästar vägdes, mättes och hullbedömdes innan betessläpp och efter hemkomst. Hästarna hade daglig tillsyn av personal i projektet och var övervakade dygnet runt i realtid via sensorerna i grimmorna.

I studien kunde man se hur det skiljde sig mellan de tre olika hästhållningsformerna på ett antal punkter: vila, ätande, rörelsemönster och energikonsumtion. Hästarna i projektet rörde sig cirka 12 kilometer per dygn i jämförelse med referenshästarna som rörde sig knappt 8 kilometer respektive 4 kilometer per dygn. Det blev också synligt att hästarna i projektet åt över en större del av dygnet samt att de vilade mindre än referenshästarna. Hästarna i projektet mådde med andra ord mycket bra, dessutom fick de genom motion i de branta backarna bättre kroppskontroll.

Sammanlagt registrerades hästarna under 34 000 timmar, vilket gör projektet till en av världens största enskilda studie av hästbeteende.

Resultat

Projektet väckte mycket stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Ett flertal dags- och facktidningar i både Sverige, England, Tyskland och Belgien skrev reportage och SVT sände två inslag om det så kallade ”Brösarpsprojektet”. Egenproducerade filmer spreds över hela världen och nådde snabbt över tvåhundratusen visningar och det togs fram broschyrer på svenska och engelska. Projektet presenterades i samband med Borgeby fältdagar, på Falsterbo Horse Show, under Hästrundan Skåne, på Hästen i Skånes årliga hästnäringsdagar och på en stor internationell hästkonferens i England (ISES Hartpury Conference).

Genom projektet har både ekonomiska och etiska fördelar med denna typ av djurhållning kunnat påvisas. Samtidigt har det skapats möjligheter för öppna naturbetesmarker med biologisk mångfald och nya arbetstillfällen på landsbygden.

Det finns nu en faktabas för de som önskar starta en liknande verksamhet. Detta kostnadseffektiva och säkra system för tillsyn av hästar kan dessutom användas på andra djurslag (intresse har inkommit från Saudi-Arabien för att testa systemet på kameler).

Projektfakta

Journalnummer: 2020-989
Projektnamn i ansökan: Equine Monitoring – redskap för att utveckla hästhållning som landsbygdsresurs
Projektägare: Hästen i Skåne
Samarbetspartners: HoofStep, Brösarpsgården, Sveriges lantbruksuniversitet (Alnarp och Uppsala), Bollerups lantbruksinstitut, Agria Djurförsäkring, Neovet AB, Hästrundan Skåne, Borgeby Fältdagar, Ridesum samt en rad veterinärer, foderproducenter, hovslagare, hästuppfödare och de internationella toppryttarna Jens och Peder Fredricson
Projektperiod: 2020-04 – 2022-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 423 945 423 945
Offentligt stöd från LAG 208 808 208 808
Total finansiering 632 753 632 753
Ideellt arbete 1 728 000 1 820 660

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal samarbeten 13
Antal nya testade marknader 6
Antal nya produkter och tjänster 4
Antal nyskapade arbetstillfällen 1
Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal insatser som gynnar biologisk mångfald 2
Antal samarbeten med universitet/högskolor 3

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 358 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet är intressant ur många aspekter, bidrar till sundare hästuppfödning, öppnar en nationell och internationell marknad samt använder ny teknik med övervakningssystem. Projektet skapar sysselsättning, tjänster, biologisk mångfald och stärker områdets varumärke.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Pia Petersson
Webb: Hästen i Skåne
Facebook: @hasteniskane

Dela: