Beviljade projekt

Ett kvalitetssäkrat naturnära lärande på temat geologi

Om projektet

Syftet är att ta fram ett kvalitetssäkrat och naturnära koncept för lärande på temat geologi för att ge barn och unga en inblick i naturresursers betydelse för vår industrihistoria, vårt kulturarv och samhället förr, nu och i framtiden. På sikt är målet att etablera en certifieringsmodell för utbildningsplatser och pedagoger.

Status vid uppföljning i november 2020

Projektgruppen har haft rekognoseringar på plats i Andrarum och bekantat sig med området. De har även träffat en rad lokala aktörer och intressenter och påbörjat utvecklingen av konceptet i dialog och/eller samverkan med dessa.

I samarbete med en illustratör har ett par geologiska tecknade karaktärer tagits fram. Bland annat Geo, en ung person som stolt bär ett emblem med kännetecknet för bergarten Basalt och ett fotspår från en dinosaurie. Geo pryder givetvis den informationsbroschyr och det diplomeringsunderlag man också tagit fram.

Vidare så har man påbörjat en beskrivning av hur Geokids kan passa in i skolans läroplan och informerat om projektet i flera olika kanaler och forum. Man har genomfört två testaktiviteter med barn och det pågår en tävling för mellanstadieklasser där de vinnande klasserna kommer att få agera testgrupper och på så vis vara med och vidareutveckla konceptet.

Det finns ett stort intresse för projektet, även nationellt. Framöver fortsätter man bland annat med att arbeta med berättelser, karaktärer och illustrationer samt med att ta fram underlag till en digital plattform.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-970
Projektnamn i ansökan: GEOKIDS – Ett kvalitetssäkrat naturnära lärande på temat geologi
Projektägare: GeFo Skåne Ekonomisk förening
Samarbetspartners: Kiviks Museum, Kulturtrampet, Lunds universitet, Högskolan i Skövde, Studiefrämjandet samt företag, föreningar, kommuner och skolor i närområdet
Projektperiod: 2020-03 – 2021-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 135 893 kr
Offentligt stöd från LAG: 66 932 kr

Total finansiering: 202 825 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 235 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet har goda förutsättningar att inkludera och gynna samtliga sektorer. Dessutom finns det ett helhetstänk med tydliga målsättningar som, med hjälp av bred erfarenhet, tyder på att projektet kan få genomslagskraft och tillföra något till hela leaderområdet. Projektet innebär nya möjligheter för utomhuspedagogik med digitala hjälpmedel. Andrarums Alunbruk är en gömd pärla som förtjänar varsam uppmärksamhet och som kan lära oss mycket utav vårt geologiska arkiv samt inspirera till social och ekologisk hållbarhet.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Ola Göransson
Projektledare Dafvid Hermansson
Projektledare Emma Rehnström

Webb: www.geokids.se
Facebook: @geoparkskane

Dela: