Beviljade projekt

Genom att förstå de processer som skapat vårt landskap, den miljö vi lever i och de naturresurser vi har, kan man få en djupare insikt om varför klimatet förändras och vilka konsekvenser det får.

Om projektet

Syftet är att ta fram ett kvalitetssäkrat och naturnära koncept för lärande på temat geologi för att ge barn och unga en inblick i naturresursers betydelse för vår industrihistoria, vårt kulturarv och samhället förr, nu och i framtiden.

Status vid uppföljning i november 2021

Projektgruppen har arbetat löpande med konceptutveckling i dialog eller samverkan med en rad lokala intressenter.

Det har tagits fram en logotyp och ett par geologiska tecknade karaktärer. Bland annat Geo, en ung person som stolt bär ett emblem med kännetecknet för bergarten Basalt och ett fotspår från en dinosaurie. Geo pryder givetvis den informationsbroschyr och det diplomeringsunderlag som också tagits fram.

Tre olika testaktiviteter har genomförts; för barnfamiljer på semester (turister), för fritidsbarn och för en skolklass. Totalt har 46 barn och 19 vuxna deltagit och sammantaget har de gett positiv respons i utvärderingarna.

Det har informerats om projektet i flera olika kanaler och forum. Det har tagits fram en folder som riktar sig till beställare och pedagoger samt en lärarhandledning som beskriver hur Geokids kan passa in i skolans läroplan. Det har även lanserats en webbplats och tagits fram ett utkast på en enklare bok eller annan trycksak.

Det finns ett stort intresse för projektet, även nationellt. Framöver fortsätter man bland annat med att arbeta med berättelser, karaktärer och illustrationer samt med att ta fram underlag till en digital plattform.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-970
Projektnamn i ansökan: GEOKIDS – Ett kvalitetssäkrat naturnära lärande på temat geologi
Projektägare: GeFo Skåne Ekonomisk förening
Samarbetspartners: Kiviks Museum, Kulturtrampet, Lunds universitet, Högskolan i Skövde, Studiefrämjandet samt företag, föreningar, kommuner och skolor i närområdet
Projektperiod: 2020-03 – 2022-05
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 135 893 kr
Offentligt stöd från LAG: 66 932 kr

Total finansiering: 202 825 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 235 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet har goda förutsättningar att inkludera och gynna samtliga sektorer. Dessutom finns det ett helhetstänk med tydliga målsättningar som, med hjälp av bred erfarenhet, tyder på att projektet kan få genomslagskraft och tillföra något till hela leaderområdet. Projektet innebär nya möjligheter för utomhuspedagogik med digitala hjälpmedel. Andrarums Alunbruk är en gömd pärla som förtjänar varsam uppmärksamhet och som kan lära oss mycket utav vårt geologiska arkiv samt inspirera till social och ekologisk hållbarhet.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Ola Göransson
Projektledare Dafvid Hermansson
Projektledare Emma Rehnström

Webb: www.geokids.se
Facebook: @geoparkskane

Dela: