Beviljade projekt

Med ökad kännedom om åarna och vad som har betydelse för livet i och intill vattnet, kan vattenråden bidra till att bevara åarnas ekologiska värden och förbättra vattenkvalitén genom att samordna åtgärder.

Om projektet

Syftet med detta projekt, som initierades av två vattenråd, var att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor. Med aktörer från såväl vattenråden och naturskyddsföreningar som fiskevårdsföreningar och kommuner genomförde man aktiviteter för att främja den biologiska mångfalden och skapa ett större intresse och engagemang kring vattenmiljöerna i sydöstra Skåne.

Aktiviteter

I projektet arrangerades informationsträffar om samtliga vattendrag samt flertalet vandringar, studiebesök, studiecirklar och aktiviteter för barn och unga såsom vattenverkstad, vattensafari och skräpplockardag. Över 1600 personer deltog i någon av projektets alla 150 aktiviteter.

Under pandemin ställde man om och möten hölls digitalt och aktiviteter för allmänheten och skolor genomfördes i mindre grupper utomhus. Fler än väntat tycktes dock uppskatta att träffas ute i naturen och antalet deltagare sköt i höjden. Istället för en slutkonferens lät vattenråden trycka upp en informationsfolder om vattenråden som samverkansorgan och bjöd in till vandringar längs med alla åar i området. Hembygdsföreningar, byalag, naturskyddsföreningar och andra intresserade hade givande möten och diskussioner när de träffades ute vid vattendragen.

Flertalet universitet och högskolor var involverade i projektet och gav sitt stöd genom avsatt tid, kunskap och information samt producerade ett flertal rapporter. Tillsammans med Österlens folkhögskola gjorde man en konstutställning: Ringar på vattnet – Från Österlen till Östersjön som visades på konsthallen i Tomelilla och på Marint Centrum i Simrishamn.

I slutet av projektet anställdes en åtgärdssamordnare för att jobba vidare med vattendragen i sydöstra Skåne.

Resultat

Österlens sköna vattendrag resulterade i ett långsiktigt nätverk och samarbete för vattenvård som sträcker sig över kommungränserna. Erfarenhetsutbytet mellan naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar och LRF inom projektet ledde till konkreta insatser för bättre vatten. Universitet, högskolor och naturskolor bidrog med avsatt tid och kunskap om vatten – allt för att öka medvetenheten om naturens värden.

Projektet bidrog också till en ökad medvetenhet kring vattenfrågor samt förankring av vattenråden som en viktig samverkansplattform i arbetet med åarna. Projektet ledde till ett ökat intresse och fler aktiviteter med fokus på vatten i olika verksamheter och en lista med åtgärder för att förbättra vattenkvalitén och öka den biologiska mångfalden kopplat till vattenmiljöerna.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-206
Projektnamn i ansökan: Österlens sköna vattendrag
Projektägare: Tomelilla kommun
Samarbetspartners: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Österlens naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Tomelilla, Ystads naturskyddsförening, Naturskyddsförening Kristianstad Bromölla, Färs naturskyddsförening, Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening, LRF, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Hörby och Kristianstad.
Projektperiod: 2018-03 – 2021-03
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 006 320 835 418
Offentligt stöd från LAG 495 650 411 475
Total finansiering 1 501 970 1 246 893
Ideellt arbete 916 520 823 460

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal miljöprojekt 1
Antal insatser som gynnar biologisk mångfald 2
Antal samarbeten med universitet/högskolor 8
Antal aktiviteter som syftar till att öka kunskap om naturen 24
Antal arrangerade utbildningar 28
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 1642

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
384 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga och hållbara åtgärder som kan skapa förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet i området, ett hållbart kretsloppstänkande samt en ökad medvetenhet och ett intresse kring vattenfrågor.

Information och kontakt

Webb: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å
Facebook: @osterlensvatten

Dela: