Beviljade projekt

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder (avslutat)

Publicerades den 10 april 2017

Vi propagerar och lobbar för fler mountainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga fler stigar.

Om projektet

Tidigare fanns inga speciellt framtagna stigar eller leder för mountainbikecykling i sydöstra Skåne. Samtidigt ökade cyklingen på vandringsleder och motionsspår. Detta projekt ville därför ta fram en infrastruktur av stigar och leder för den ökande målgruppen av cyklister. Syftet var att skapa kvalitetssäkrade mountainbikeleder i sydöstra Skåne. Bidra till en attraktiv och hälsofrämjande bygd att bo i. Öka turismen och förlänga turistsäsongen. Det långsiktiga målet var att inom tio år kunna generera minst 50 000 årliga besökare till området tack vare bra leder.

Aktiviteter

Projektledaren drev hela arbetet med utvecklingen av lederna. I samtal med olika intressenter och vid formella samråd. Genom framtagning av arbetsplaner och ansökningar om tillstånd. Genom mobilisering av ideella arbetsgrupper och slutligen genom själva genomförandet med utmärkning, röjning och grävning samt skyltning och ledmarkering.

När alla leder var klara sammanställdes dessa i en ledkarta som distribuerades till samtliga knutpunkter och turistbyråer i området. Lederna lades även upp i appen Mountainbike United™ och på projektägarens webbplats.

Resultat

Projektet skapade 15 nya leder fördelade vid fyra olika knutpunkter. Totalt anlades 40 kilometer skyltad cykelled i Smedstorp, Sjöbo Ora, Salsbjers udde, Ystads sandskog och på Äventyrscampen i Sövde.

Projektet bidrog till ökad tillgänglighet till naturen. Till en ökad spontan och organiserad cykling och till ett utökat föreningsliv. Till fler besök av cyklister från andra delar av landet och från Tyskland och Danmark. Projektet bidrog också till färre intressekonflikterna mellan olika friluftsgrupper såsom vandrare, ryttare, jägare eller fågelskådare och markägare. Tack vare lederna kan området marknadsföras som en cykelvänlig plats och besöksnäringen har möjlighet att paketera erbjudanden kring stigcykling på ett hållbart sätt.

Projektet lever vidare i projektägarens förvaltning, som är huvudman för spåren. Men också genom nätverket MTB Skåne och genom fyra lokala arbetslag som arbetar vidare med underhåll och utveckling av lederna.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-155
Projektnamn i ansökan: Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm
Projektägare: Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Samarbetspartners: Region Skåne, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun, cykelklubbarna Österlens MTB CK, Vinco CK, Team Roslin och CK Agriplan, Smedstorps byalag, Friluftsfrämjandet Sjöbo, Äventyrscampen Sövde samt markägare
Projektperiod: 2017-03 – 2022-10
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 834 716 834 716
Offentligt stöd från LAG 361 129 361 129
Offentligt stöd från Region Skåne 30 000 30 000
Total finansiering 1 225 845  1 225 845
Ideellt arbete 240 000 293 820
Ideella resurser 370 000 692 500

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal samarbeten 13
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 7
Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal fysiska mötesplatser och utveckling av befintliga 5
Antal aktiviteter som gynnar inkludering av unga och nya svenskar 6
Antal skapade företag 0
Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) 0
Antal projekt som bidrar till att öka antal besökare utanför högsäsong 1
Antal tillgänglighetsprojekt 1
Antal organisationer som får stöd 3
Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal aktiviteter som syftar till att öka kunskap om naturen 1

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-03-01
Summa urvalskriterier: 272 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till ökad tillväxt inom besöksnäringen samt nya fritidsaktiviteter på landsbygden. Nyttan med projektet tillfaller privatpersoner såväl som företag och projektet ökar attraktiviteten för leaderområdet även utanför högsäsong.

Information och kontakt

Webb:  Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling och Mountainbike Skåne

Dela: