Beviljade projekt

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder

Publicerades den 10 april 2017

Vi propagerar och lobbar för fler mountainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga fler stigar.

Om projektet

Syftet är att skapa kvalitetssäkrade mountainbikeleder i sydöstra Skåne för att bidra till en attraktiv och hälsofrämjande bygd att bo i, öka turismen och utöka turistsäsongen. Det långsiktiga målet är att inom tio år kunna generera minst 50 000 årliga besökare till området tack vare bra leder.

Status vid uppföljning i november 2021

Det finns ett starkt lokalt engagemang från frivilliga som hjälper till med både underhåll och utveckling av lederna, utöver all den tid som cyklister och aktivitetsledare lägger på spåren.

Projektet har hitintills byggt leder i Smedstorp tillsammans med föreningen MTB Österlen, i Sjöbo Ora natur- och skogsområde tillsammans med Friluftsfrämjandet Sjöbo samt i Ystad tillsammans med Ystads Backar MTB. Man har även i samarbete med Äventyrscampen i Sövde byggt ett träningsområde i Sjöbo Ora och hjälpt Äventyrscampen att bygga och marknadsföra ett eget spår i Sövde. Det har även anlagts spår vid Sövdesjön, där byalaget och Friluftsfrämjandet kommer att bekosta en utbyggnad av ett teknikområde precis intill spåren.

Lederna lockar personer i alla åldrar, särskilt kan man se att stora ungdomsverksamheter håller på att växa fram kring alla spåren i projektet. Det har också noterats att allt fler familjer och danska turister nyttjar lederna under helgen.

Det pågår ett ideellt underhåll av lederna, som kommer att fortgå även efter projektets slut och man har även sett över skyltningen samt tagit fram en ledkarta som tryckts i 10 000 exemplar. Under 2022 kommer projektet att lämna in sin slutredovisning.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-155
Projektnamn i ansökan: Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm
Projektägare: Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Samarbetspartners: Region Skåne, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun, MTB Österlen, Friluftsfrämjandet Sjöbo, Äventyrscampen Sövde
Projektperiod: 2017-03 – 2022-10
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 834 716 kr
Offentligt stöd från LAG: 361 129 kr
Offentligt stöd från Region Skåne: 30 000 kr

Total finansiering: 1 225 845 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-03-01
Summa urvalskriterier: 272 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till ökad tillväxt inom besöksnäringen samt nya fritidsaktiviteter på landsbygden. Nyttan med projektet tillfaller privatpersoner såväl som företag och projektet ökar attraktiviteten för leaderområdet även utanför högsäsong.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Fredric Piper
Webb:  Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling och Mountainbike Skåne
Facebook: @Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mtb leder

Dela: