Beviljade projekt

Marinpedagogisk verksamhet (MPV)

Publicerades den 10 april 2017

Detta projekt går ut på att utveckla Marietorps naturskola i Ystad med en marinpedagogisk verksamhet. En verksamhet där barn och unga på plats kan följa havet och strandens olika skeenden för att ge dem en ökad miljömedvetenhet och en förståelse för vikten av sin egen roll och betydelse för en hållbar utveckling.

Den marinpedagogiska verksamheten kommer att visa på de problem som exempelvis klimatfrågan innebär och samtidigt väcka ett intresse och ett engagemang i såväl nationella som globala hållbarhetsfrågor. Upplevelser i en verklig miljö utgör en bas för inlärning och ger en mångfald i lärandet.

Aktiviteterna i projektet ska ge kunskap och inspiration till barn, unga och pedagoger att tillsammans jobba för en hållbar utveckling av Östersjön och dess närområde. Förskolor och skolor kommer kontinuerligt att arbeta handlingsinriktat med frågor kopplade till havet och dess närområde. I förlängningen kommer detta arbete att skapa samhällsmedborgare som har en handlingskompetens och en framtidstro gällande hållbar utveckling och hållbart kretsloppstänkande. En annan förhoppning är att kunna bidra till framtida entreprenörskap inom blå innovationer.

Projektet kommer att ta fram en pedagogisk och inspirerande inomhusmiljö där barn och unga ges möjlighet att få pröva på, laborera och undersöka vattnets olika förutsättningar. I denna miljö kommer det att finnas lärorika utställningar och informationsmaterial om förutsättningarna för ett hållbart hav. Under projekttiden kommer klasser från Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla att bjudas in för att delta i den marinpedagogiska verksamheten. För att säkerställa rätt kompetens om havet och dess närmiljöer kommer en marinbiolog att anställas som ansvarar för att verksamheten håller god kvalité och genomför de pedagogiska programmen för barn och unga.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6586
Sökande:
 Ystads kommun
Projekttyp och fond: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Ideell insats: 847 800 kr

Finansiering

EU-stöd: 1 094 206 kr
Offentlig medfinansiering, LAG: 455 941 kr
Offentlig resurs från Ystads kommun: 82 996 kr

Total finansiering: 1 633 143 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-03-01
Summa urvalskriterier: 213 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till en ökad kunskap och ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor och människans påverkan på havet hos barn och unga. Projektet skapar förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Projektet skapar dessutom ett arbetstillfälle.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Caroline Persson
Projektledare Katarina Anker-Kofoed

Dela: