Beviljade projekt

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm

Publicerades den 10 april 2017

En tillgänglig natur skapar en attraktiv bygd att bo i och ökar turismen.

Om projektet

Projektet går ut på att skapa ett attraktivt område i sydöstra Skåne med kvalitetssäkrade mountainbikeleder där målet är ett spårområde med 100 kilometer led kring Fyledalen och Snogeholm.

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till naturen för mountainbikecyklister utan att skapa användarkonflikter med andra friluftsgrupper som vandrare, ryttare, jägare eller fågelskådare.

Genom bra leder kan fler stimuleras att komma ut och röra på sig, vilket skapar en attraktiv bygd att bo i. Syftet är också att öka turismen och utöka turistsäsongen i området, något som kan skapa fler arbetstillfällen.

Exempel på aktiviteter

  • Projektering av intressanta områden tillsammans med berörda markägare, kommuner, lokala cyklister och föreningar samt länsstyrelse.
  • Framtagning av en arbetsplan som beskriver målen med de olika lederna, dvs vilken svårighet man är ute efter, vilka natur- och kulturupplevelser som leden ska passera och förmedla, vilka viktiga noder den ska angöra, vilket utbud av boende och serveringar den ska kopplas mot.
  • Ledbygge, skyltning, framtagning av kartfoldrar och invigning.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-155
Projektägare: Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Samarbetspartners: Region Skåne
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet
Ideell insats: 610 000 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 834 716 kr
Offentligt stöd från LAG: 361 129 kr
Offentligt stöd från Region Skåne: 30 000 kr

Total finansiering: 1 225 845 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-03-01
Summa urvalskriterier: 272 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till ökad tillväxt inom besöksnäringen samt nya fritidsaktiviteter på landsbygden. Nyttan med projektet tillfaller privatpersoner såväl som företag och projektet ökar attraktiviteten för leaderområdet även utanför högsäsong.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Fredric Piper
Webb:  Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Facebook: @Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mtb leder

Dela: