Beviljade projekt

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm

Publicerades den 10 april 2017

Projektets mål är att skapa ett attraktivt område i sydöstra Skåne med kvalitetssäkrade mountainbikeleder. Ett spårområde med 100 kilometer led kring Fyledalen och Snogeholm som binder samman Sjöbo tätort med Tomelilla och Ystads tätorter samt få med byar som Sövde och Blentarp och någon av orterna Stora Herrestad eller Sövestad.

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till naturen för mountainbikecyklister utan att skapa användarkonflikter med andra friluftsgrupper som vandrare, ryttare, jägare eller fågelskådare. Genom bra leder kan fler stimuleras att komma ut och röra på sig, vilket skapar en attraktiv bygd att bo i. De ger också föreningar och företag en bra arena att verka på, i bra samförstånd med markägare, boende och andrar nyttjare av naturen.

Syftet är också att öka turismen och utöka turistsäsongen i området, något som kan skapa fler arbetstillfällen. Företag inom den skånska besöksnäring kan genom ett lyckat projekt skörda frukterna med en attraktiv reseanledning till sydöstra Skåne som attraherar en internationell och köpstark målgrupp av turister.

MTB Skåne startades 2015 för att lyfta fram och ta vara på potentialen med mountainbikecyklingen i Skåne, både ur ett folkhälsoperspektiv men även som en näringslivspotential. MTB Skåne drivs i samarbete mellan Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling och Region Skåne.

Nyhetsbild_MTBProjektfakta

Journalnummer: 2017-155
Sökande: Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Projekttyp och fond: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet
Ideell insats: 610 000 kr

Finansiering

EU-stöd: 834 716 kr
Offentlig medfinansiering, LAG: 361 129 kr
Offentligt stöd, Region Skåne: 30 000 kr

Total finansiering: 1 225 845 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-03-01
Summa urvalskriterier: 272 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till ökad tillväxt inom besöksnäringen samt nya fritidsaktiviteter på landsbygden. Nyttan med projektet tillfaller privatpersoner såväl som företag och projektet ökar attraktiviteten för leaderområdet även utanför högsäsong.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Fredric Piper
Webb:  Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Facebook: @MTBSkane

Dela: