LAG-möten

Styrelseledamöter från Simrishamns kommun sökes!

Publicerades den 23 augusti 2016

Föreningen LEADER Sydöstra Skåne som omfattas av kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad söker två styrelseledamöter som är verksamma i Simrishamns kommun och som kan representera ideell och privat sektor.

LEADER Sydöstra Skåne arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Leadermetoden innebär att det är de som är boende och verksamma i ett område som själva ska driva och påverka den lokala utvecklingen.

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan via LEADER Sydöstra Skåne söka stöd till projekt som bygger på leadermetoden och som hjälper till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin.

Leaderområdet, som innefattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, erhåller stöd från Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionala utvecklingsfonden samt Socialfonden. För lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Havs- och fiskerifonden bildas ett utökat leaderområde som innefattar ovanstående kommuner samt Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun.

Den lokala styrelsen, LAG (lokal aktionsgrupp), består av 15 ledamöter, som tillsammans ska representera offentlig, privat och ideell sektor från samtliga av leaderområdets fyra kommuner, samt en offentlig representant från SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté). LAG:s huvuduppgift är att bedöma vilka projekt som ska beviljas stöd samt att se till att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

Som ledamot i LAG kommer du, tillsammans med övriga ledamöter, bland annat att ansvara för:

  • att följa Jordbruksverkets beslut kring LEADER Sydöstra Skåne
  • föreningens organisation och förvaltning
  • att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppfylls
  • att bedöma inkomna projektansökningar, fastställa stödbelopp samt lämna förslag till beslut till Jordbruksverket
  • att verka för ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande
  • att verka för att tilldelad budget används ändamålsenligt och effektivt
  • kontinuerlig uppföljning och utvärdering av föreningens verksamhet, den lokala utvecklingsstrategin och enskilda projekt
  • att informera om Leadermetoden genom lokalt ledd utveckling
  • årsstämman och föreningens medlemmar

LAG sammanträder cirka fem gånger per år, företrädesvis på vardagar, eftermiddag och/eller kväll. Varje ledamot förväntas läsa samtliga handlingar inför respektive möte i huvudsak projektansökningar med budget och eventuella bilagor. Uppdraget är arvoderat.

För mer information om LEADER Sydöstra Skåne läs gärna populärversionen av den lokala utvecklingsstrategin.

För frågor kontakta:
Marina Hansson, sammankallande i valberedningen – marina.hansson@tomelilla.se
Leaderkontoret – info@leadersydostraskane.se

Låter uppdraget intressant fyll i och skicka en intresseansökan till valberedningen, senast tisdagen den 6 september.

Dela: