Beviljade projekt

Yalla Sjöbo – en inkluderande arbetsplats att mötas på

Publicerades den 30 juni 2016

Yalla Sjöbo bygger upp en verksamhet som är både en inkluderande arbetsplats och en mötesplats i Sjöbo kommun – en möjlighet för människor som flyttat till Sverige att fortsätta sina liv i ett nytt land. Projektets deltagare kommer tillsammans att utveckla arbets- och mötesplatsen med fokus på matlagning och hantverk.

Yalla Sjöbo kommer att skapa arbetstillfällen, praktikplatser och sysselsättning för människor som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden; huvudmålgruppen är kvinnor som flyttat till Sjöbo kommun från länder utanför EU. Samtidigt fortsätter Yalla Sjöbo att utveckla en mötesplats för såväl inom- som utlandsfödda – en plats där människor möter varandras erfarenheter från olika delar av världen. Alla ges möjligheter att utmana synsätt, invanda mönster och utveckla kontakter som i vanliga fall inte uppstår.

Inspirerade av Yalla Trappan i Malmö ska projektet bygga upp verksamheten utifrån lokala möjligheter – en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar rörelse utformad efter landsbygdens förutsättningar. En redan påbörjad verksamhet inom området matkultur, med catering och söndagsbuffé, ska under projektets gång breddas successivt utifrån deltagarnas kompetens och önskemål. Projektet kommer exempelvis att anordna kurser i arabisk matlagning och ha internutbildningar för att kunna driva en säker, trygg och hållbar livsmedelsverksamhet. I all matverksamhet använder projektet närproducerade och/eller ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Projektet ska också anlägga en egen köksträdgård med kryddor och grönsaker, bygga upp en kreativ ateljé med textil- och keramikverksamhet samt starta en liten butik med försäljning av egenhändigt tillverkade produkter. Yalla Sjöbo ska bli en aktiv mötesplats, som tar tillvara deltagarnas kreativitet, kapacitet och tidigare erfarenheter. Utbildning av medarbetare och utveckling av verksamheten ska ske kontinuerligt – de vana medarbetarna utbildar de nya – Yalla Sjöbo blir en ”sluss” till reguljär arbetsmarknad, utbildning, föreningsliv med mera. Befolkningen i Sjöbo med omnejd och nyinflyttade från andra delar av världen kommer att gynnas av projektet.

Information och kontakt

Hemsida: www.yallasjobo.se
Facebooksida: www.facebook.com/yallasjobo
Kontaktpersoner: Projektledare, Anna Broström, styrelsen@yallasjobo.se, 070-244 49 25
Projektledare/ekonomi, Christina Arvidsson, styrelsen@yallasjobo.se, 070-266 75 90

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2016-06-15
Projektnamn: Yalla Sjöbo – en inkluderande arbetsplats att mötas på
Sökande: Yalla Sjöbo
Journalnummer: 2016-2837
Projekttyp, fond och åtgärd: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, genomförande.
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet
Bedömning: Ansökan får 276 poäng (avslagsnivå 200 poäng).

LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond: Projektet syfte är att skapa förutsättningar för att integrera nya svenskar i samhället och att skapa en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter vilket går väl i linje med den lokala utvecklingsstrategins mål. Projektet kommer genom sina insatser bidrar till att uppfylla målen inom insatsområde 2, Kommunikation och tillgänglighet. Projektets huvudfokus går väl i linje med delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenskar. Projektet kommer att genomföra kompetenshöjande åtgärder vilket leder till att indikatorer inom delmål 2.1 kommer att uppfyllas. Projektet kommer också att skapa en inkluderande mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter, arrangera aktiviteter som gynnar inkludering av nya svenskar vilket bidrar till att indikatorer i delmål 2.3 kommer att uppfyllas. Projektet kommer även att skapa ett nytt företag, ett nytt arbetstillfälle och nya produkter och tjänster vilket är indikatorer inom delmål 2.4 som kommer att uppfyllas. Projektets insatser, skapandet av nya företag, arbetstillfällen, produkter och tjänster samt social utveckling med fokus på främjande av integration, kommer att bidra till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet och där med finansieras projektet av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stödbelopp

Projektstöd: 1 485 098 SEK
Övrig offentlig medfinansiering, LAG:
731 466 SEK

Yalla-Sjöbo

Dela: