Beviljade projekt

Yalla Sjöbo – en inkluderande arbetsplats att mötas på

Publicerades den 30 juni 2016

Yalla Sjöbo vill bygga upp en verksamhet som är både en inkluderande arbetsplats och en mötesplats i Sjöbo kommun – en möjlighet för människor som flyttat till Sverige att fortsätta sina liv i ett nytt land. Projektets deltagare kommer tillsammans att utveckla arbets- och mötesplatsen med fokus på matlagning och hantverk.

Inspirerade av Yalla Trappan i Malmö ska projektet bygga upp verksamheten utifrån lokala möjligheter – en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar rörelse utformad efter landsbygdens förutsättningar. En redan påbörjad verksamhet inom området matkultur, med catering och söndagsbuffé, ska under projektets gång breddas successivt utifrån deltagarnas kompetens och önskemål.

Projektet kommer exempelvis att anordna kurser i arabisk matlagning och ha internutbildningar för att kunna driva en säker, trygg och hållbar livsmedelsverksamhet. I all matverksamhet använder projektet närproducerade och/eller ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Projektet ska också anlägga en egen köksträdgård med kryddor och grönsaker, bygga upp en kreativ ateljé med textil- och keramikverksamhet samt starta en liten butik med försäljning av egenhändigt tillverkade produkter.

Projektet kommer att skapa arbetstillfällen, praktikplatser och sysselsättning för människor som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden; huvudmålgruppen är kvinnor som flyttat till Sjöbo kommun från länder utanför EU.

Yalla Sjöbo ska bli en aktiv mötesplats, som tar tillvara deltagarnas kreativitet, kapacitet och tidigare erfarenheter.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-2837
Sökande: Yalla Sjöbo
Projekttyp och fond: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet
Ideell insats: 711 140 kr

Finansiering

EU-stöd: 1 442 198 kr
Offentlig medfinansiering, LAG:
710 336 kr
Privat finansiering (intäkter):
415 464 kr

Total finansiering: 2 152 534 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-06-15
Summa urvalskriterier:
276 poäng
LAG:s motivering: Projektet syfte är att skapa förutsättningar för att integrera nya svenskar i samhället och att skapa en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter vilket går väl i linje med den lokala utvecklingsstrategins mål. Projektet kommer genom sina insatser bidrar till att uppfylla målen inom insatsområde 2, Kommunikation och tillgänglighet. Projektets huvudfokus går väl i linje med delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenskar. Projektet kommer att genomföra kompetenshöjande åtgärder vilket leder till att indikatorer inom delmål 2.1 kommer att uppfyllas. Projektet kommer också att skapa en inkluderande mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter, arrangera aktiviteter som gynnar inkludering av nya svenskar vilket bidrar till att indikatorer i delmål 2.3 kommer att uppfyllas. Projektet kommer även att skapa ett nytt företag, ett nytt arbetstillfälle och nya produkter och tjänster vilket är indikatorer inom delmål 2.4 som kommer att uppfyllas. Projektets insatser, skapandet av nya företag, arbetstillfällen, produkter och tjänster samt social utveckling med fokus på främjande av integration, kommer att bidra till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet och där med finansieras projektet av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Anna Broström
Projektledare/ekonomi Christina Arvidsson
Webb: Yalla Sjöbo
Facebook: @YallaSjobo

Dela: